Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Vedtægter for Vurderingsankenævnsforeningen

Navn og formål

§ 1. Foreningens navn er Vurderingsankenævnsforeningen. Foreningens formål er at varetage de faglige og økonomiske interesser som medlemmer af vurderingsankenævn samt medlemmer af fælles skatte- og vurderingsankenævn har i forbindelse med udøvelse af deres hverv.

Medlemskab og kontingent

§ 2. Ethvert fungerende vurderings-eller fællesankenævnsmedlem kan optages i foreningen og har da ret til at deltage i forhandlinger og afstemninger ved foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder.

For formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer er der specielle overgangsregler ved manglende genudnævnelse til et ankenævn, jfr. § 4, 4. afsnit.

Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagter.

Det årlige medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Generalforsamling/ medlemsmøder

§ 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert andet år i perioden august til november i lige år, eventuelt sammenfaldende med et af Skatteankestyrelsen og/eller Vurderingsankenævnsforeningen afholdt orienteringsmøde for vurderings- og fællesankenævnsmedlemmer.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.
Valg af 3 stemmetællere.
2.
 
Valg af dirigent.
3.
 
Bestyrelsens beretning.
4.
 
Godkendelse af regnskab samt fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5.
 
Indkomne forslag.
6.
 
Valg
 
a.
  formand
 
b.
  næstformand
 
c.
  3 bestyrelsesmedlemmer + 4 personlige suppleanter
 
d.
  2 revisorer
 
e.
  2 revisorsuppleanter
7.
 
Fremtidigt virke.
8.
 
Eventuelt.
 

Noter vedr. valg og afstemning:

Ad pkt. 6.a.
Formanden vælges med kvalificeret flertal. (opnåelse af mindst halvdelen af de afgivne stemmer).

Ad pkt. 6 b.
Næstformanden vælges med kvalificeret flertal. (opnåelse af mindst halvdelen af de afgivne stemmer). Er formanden medlem af et nævn øst for Storebælt, vælges næstformanden blandt medlemmerne vest for Storebælt, og er formanden medlem af et nævn Vest for Storebælt, vælges næstformanden blandt medlemmerne Øst for Storebælt.

Ad pkt. 6 c.
Medlemmer fra hhv. øst og vest for Storebælt vælger i alt tre medlemmer og fire suppleanter, ved simpelt flertal. I den landsdel, hvorfra næstformanden kommer, vælges et medlem og to suppleanter (for hhv. næstformanden og det valgte medlem). I den modsatte landsdel vælges to medlemmer og to suppleanter.
Den hhv. de to med flest stemmer er valgt til bestyrelsen i rækkefølge efter deres stemmetal. De to næste er suppleanter i forhold til deres stemmetal.

Blanke stemmer anses som ikke afgivne.

Alle valg, jf. dagsordenens pkt.6 a.-e., gælder for en generalforsamlingsperiode.

Generalforsamlingen indvarsles pr. brev, eller på anden sikker måde, efter bestyrelsens beslutning, 2 måneder forud for generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være tilsendt formanden senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle forslag fremsendes til medlemmerne pr. e-mail og lægges ud på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen sikrer, at der i forbindelse med generalforsamlinger kan afholdes gruppemøder.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 15 medlemmer skriftligt fremsender begæring herom.

Begæringen skal indeholde en motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter begæringens modtagelse og med 1 måneds varsel.

Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, af hensyn til lovændringer og strukturændringer, der vil medføre væsentlige forandringer for foreningens medlemmer, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder, når den finder det nødvendigt.

Medlemsmøder kan finde sted områdevis, og indkaldelse finder sted med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlinger og medlemsmøder vælger selv sin dirigent/mødeleder, og er beslutningsdygtige med det antal medlemmer, der er til stede.

Bestyrelsen

§ 4.  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og handler under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger, af sin midte, kasserer og evt. sekretær. Sekretærfunktionen kan dog varetages af en af bestyrelsen udpeget person ansat i Skatteankestyrelsen.

Fratræder formanden eller næstformanden i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling og suppleanten for den konstituerede formand hhv. næstformand indtræder i bestyrelsen.

Genudnævnes formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer ikke til en ny periode i ankenævn fortsætter disse frem til første generalforsamling i den nye funktionsperiode.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er ulønnet.
Generalforsamlingen kan fastsætte et årligt honorar til formanden og til kasserer/sekretær.

Bestyrelsen og udvalg nedsat af bestyrelsen oppebærer rejse- og opholdsudgifter efter de regler som er gældende for vurderingsankenævnsmedlemmer.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Regnskab/revision

§ 5. Foreningen tegnes af bestyrelsen.

Formanden og kassereren kan underskrive på foreningens vegne.

Lån må kun optages med generalforsamlingens godkendelse.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Regnskabet afgives af bestyrelsen inden den 15. juli til 2 af generalforsamlingen valgte, ulønnede revisorer, der inden generalforsamlingen tilbagesender det til bestyrelsen, som forelægger det på den førstkommende generalforsamling til godkendelse eller anden beslutning.

Vedtægtsændringer

§ 6. Beslutninger om ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse.

Foreningens opløsning.
§ 7. Beslutning om foreningens opløsning kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler.

--oo0oo--

Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vejle den 4. september 2003, ændret på generalforsamling den 12. oktober 2007, og ændret på generalforsamling den 15. september 2008, og ændret på generalforsamlingen den 13. september 2010, og ændret på generalforsamlingen den 26. september 2016.