Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Som led i aftalen mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti om at gennemføre en skattereform, er parterne enige om, at fradraget for grundforbedringer ved udstykning af grunde afskaffes med virkning fra 2013 for nye udstykninger. Fradraget for grundforbedringer omfatter anlæg af veje, kloak og lignende byggemodningsomkostninger. Allerede eksisterende fradrag fortsætter til udløb, idet fradraget fra 2013 til udløb ansættes til samme forholdsmæssige del af grundværdien, som fradraget har pr. 1. januar 2013, dog højst til det faktiske beløb på dette tidspunkt.

Parterne er enige om følgende procedure for genoptagelse af tidligere ansatte grundforbedringsfradrag:

  • Der sættes en sidste frist for genoptagelse den 1. maj 2013.
  • De generelle genoptagelsesregler på ejendomsvurderingsområdet ændres, således at kun vurderinger foretaget på et materielt fejlagtigt grundlag - og ikke beløbsmæssige vurderingsskøn - vil kunne genoptages. Klager over beløbsmæssige vurderingsskøn kan ske inden for fristerne i det almindelige klagesystem. Genoptagelsesfristen er 3 år og 7 måneder efter den vurderingstermin, hvor vurdering på et materielt fejlagtigt grundlag første gang har fundet sted.
  • De eksisterende procedurer, der involverer Skatterådet i forbindelse med genoptagelser på vurderingsområdet, afskaffes. Hermed kommer reglerne til at svare til, hvad der i øvrigt gælder for genoptagelse på skatteområdet.

Afskaffelsen af grundforbedringsfradraget skønnes at medføre et varigt merprovenu på 500 mio. kr. umiddelbart og på ca. 380 mio. kr. efter tilbageløb. Provenuet indfases langsomt og vil først være fuldt indfaset efter 30 år. I 2013 skønnes således en umiddelbar provenuvirkning på ca. 30 mio. kr.

Udkastet til lovforslag, der er sendt i høring, kan ses på Skatteministeriets hjemmeside, hvor også hele aftaleteksten (Endelig aftale om skattereform) kan ses.