Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Vedtægter for Vurderingsankenævnsforeningen gældende fra 1. april 2021

Navn og formål

§ 1. Foreningens navn er Vurderingsankenævnsforeningen. Foreningens formål er at varetage de faglige og økonomiske interesser som medlemmer af vurderingsankenævn har i forbindelse med udøvelse af deres hverv.

Medlemskab

§ 2. Ethvert vurderingsankenævn nedsat af skatteministeren er medlem af foreningen.

Ethvert medlem af de af skatteministeren nedsatte vurderingsankenævn har ret til at deltage i forhandlinger og afstemninger ved foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder.

Generalforsamling/ medlemsmøder

§ 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes inden 4 måneder efter påbegyndelsen af en funktionsperiode.

Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer af de af skatteministeren nedsatte vurderingsankenævn.

Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagter.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:  

1.
Valg af 3 stemmetællere.
2.
 
Valg af dirigent.
3.
 
Bestyrelsens beretning incl. fremtidigt virke.
4.
 
Godkendelse af regnskab samt fremlæggelse af budget.
5.
 
Indkomne forslag.
6.
 
Valg
 
a.
  formand
 
b.
  næstformand
 
c.
  5 bestyrelsesmedlemmer + 6 personlige suppleanter
 
d.
  2 revisorer
 
e.
  2 revisorsuppleanter
7.
 
Eventuelt.
 

Noter vedr. valg og afstemning:

Ad pkt. 6.a.
Formanden vælges med kvalificeret flertal. (opnåelse af mindst halvdelen af de afgivne stemmer).

Ad pkt. 6 b.
Næstformanden vælges med kvalificeret flertal. (opnåelse af mindst halvdelen af de afgivne stemmer). Er formanden medlem af et nævn øst for Storebælt, vælges næstformanden blandt medlemmerne vest for Storebælt, og er formanden medlem af et nævn Vest for Storebælt, vælges næstformanden blandt medlemmerne Øst for Storebælt.

Ad pkt. 6 c.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af og blandt medlemmer af fire grupper:

  • Medlemmer af nævn øst for Storebælt indstillet af kommuner
  • Medlemmer af nævn vest for Storebælt indstillet af kommuner
  • Medlemmer af nævn øst for Storebælt indstillet af Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening
  • Medlemmer af nævn vest for Storebælt indstillet af Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening

Den gruppe, næstformanden tilhører vælger to medlemmer og tre suppleanter. De øvrige grupper vælger hver et medlem og en suppleant.

Blanke stemmer anses som ikke afgivne.


Alle valg, jf. dagsordenens pkt.6 a.-e., gælder for en generalforsamlingsperiode.

Generalforsamlingen indvarsles elektronisk pr. mail, eller på anden sikker måde, efter bestyrelsens beslutning, 4 uger forud for generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være tilsendt formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle forslag fremsendes til medlemmerne pr. e-mail og lægges ud på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen sikrer, at der i forbindelse med generalforsamlinger kan afholdes gruppemøder i de enkelte vurderingsankenævn.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 3 vurderingsankenævn skriftligt fremsender begæring herom.

Begæringen skal indeholde en motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter begæringens modtagelse og med 4 ugers varsel.

Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder, når den finder det nødvendigt.

Medlemsmøder kan finde sted områdevis, og indkaldelse finder sted med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlinger og medlemsmøder vælger selv sin dirigent/mødeleder, og er beslutningsdygtige med det antal medlemmer, der er til stede.

Bestyrelsen

§ 4. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og handler under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger, af sin midte, kasserer og evt. sekretær. Sekretærfunktionen kan dog varetages af en person ansat i Skatteankestyrelsen.

Fratræder formanden eller næstformanden i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling og suppleanten for den konstituerede formand hhv. næstformand indtræder i bestyrelsen.

Genudnævnes formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer ikke til en ny periode i ankenævn fortsætter disse frem til første generalforsamling i den nye funktionsperiode.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen og udvalg nedsat af bestyrelsen oppebærer rejse- og opholdsudgifter efter de regler, som er gældende for vurderingsankenævnsmedlemmer.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Regnskab/revision

§ 5. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Hvert år udarbejdes regnskab, som revideres af 2 af generalforsamlingen valgte, ulønnede revisorer. Regnskabet forelægges på den førstkommende generalforsamling til godkendelse eller anden beslutning.

Vedtægtsændringer

§ 6. Beslutninger om ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse, eller efter generalforsamlingens beslutning.

Foreningens opløsning.
§ 7. Beslutning om foreningens opløsning kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler.

Ikrafttræden

§ 8 Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vejle den 4. september 2003. Der er sket ændringer i vedtægterne på generalforsamlinger den 12. oktober 2007, den 15. september 2008, den 13. september 2010, den 26. september 2016 og den 3. marts 2021.
Ændringerne på generalforsamlingen den 3. marts 2021 har virkning fra og med den 1. april 2021, dog sådan, at så længe fællesankenævnene eksisterer, sidestilles disse med vurderingsankenævn og medlemmer af fællesankenævn med medlemmer af vurderingsankenævn. Fsv. en eventuel generalforsamling i den funktionsperiode, der startede den 1. juli 2014, omfatter valg, finder bestemmelserne i de forud for 1. april 2021 gældende vedtægter anvendelse på valget. Ved første generalforsamling i den funktionsperiode, der starter den 1. januar 2022 og de to efterfølgende funktionsperioder vælges formand og næstformand jf. pkt. 6 a og 6 b blandt medlemmer indstillet af kommuner.

--oo0oo--

Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vejle den 4. september 2003, ændret på generalforsamling den 12. oktober 2007, og ændret på generalforsamling den 15. september 2008, og ændret på generalforsamlingen den 13. september 2010, og ændret på generalforsamlingen den 26. september 2016 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 3. marts 2021.