Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Kilde: Danske Kommuner nr. 31 af 29. oktober 2009

Folketinget har vedtaget nye regler for indstilling til - og udskiftning af - medlemmer til landets skatte- og vurderingsankenævn.

af Inge Dyrbye og Bent Madsen, SKATs Ankecenter, Svendborg

Med kommunalvalget bliver det også tid til at indstille nye medlemmer til de 29 skatteankenævn og - nyskabelsen - det fælles skatte- og vurderingsankenævn på Bornholm. De nye nævn skal, som lovgivningen er for nærværende, fungere i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2014.

Der skal i alt udnævnes 245 medlemmer til skatteankenævnene. 94 medlemmer til vurderingsankenævnene og 7 medlemmer til fællesankenævnene på Bornholm.

Med vedtagelsen af lov nr. 1.341 i december måned 2008, der blandt andet ændrede skatteforvaltningsloven, blev indstillingsreglerne forenklet, og kommunalbestyrelserne skal nu kun indstille en person til hver af kommunens pladser i et nævn og en person som suppleant for denne. Samtidig er proceduren ved udskiftning af nævnsmedlemmer forenklet, ligesom der er indført mulighed for orlov fra nævns-arbejdet.

Skatteministeren, eller den der er bemyndiget dertil, udnævner de indstillede personer.

Ministeren kan dog under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet borger og anmode om en anden
kandidat.

Ministeren kan for eksempel undlade at udnævne en person, der er indstillet til skatteankenævnet, hvis den pågældende ikke har afleveret selvangivelse.

For begge nævnstyper gælder endvidere, at en kandidat ikke udnævnes, hvis vedkommende er i restance til SKAT og ikke har indgået en afdragsordning, som er overholdt, eller hvis den pågældende tidligere har mistet sin plads i et ankenævn som følge af seks måneders fravær.

Det er fortsat et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til kommunal-bestyrelsen. Ved indstillingen finder paragraf 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse (den d'Hondtske metode).

Kommunernes borgmesterforvaltninger vil i november måned modtage nærmere information om det praktiske forløb i forbindelse med indstillinger og udnævnelser af medlemmer til nævnene, herunder oplysninger om hvor mange personer den enkelte kommune skal indstille. Som noget nyt vil indberetningen af kommunens kandidater skulle ske via et til formålet udviklet web-baseret indberetningssystem, der forenkler proceduren i kommunerne.